Sigortacılık Sektörünün en büyük sorunlarından biri olan "Karar Mekanizması" sorunu bu gün itibariyle çözülmüş oldu. Sigortacılık Disiplin ve Denetleme Kurulu SDDK resmi gazetede yayımlanan kararname ile kurulmuş oldu.

SDDK’nın görev ve yetkileri şu şekilde sıralandı:

 

Sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin görev ve yetkileri kapsamında bulunan konularda düzenlemeler yapmak ve kararlar almak.

Kurumun stratejik planı, performans ölçütlerini amaç ve hedeflerini, hizmet kalite strandartlarını belirlemek, insan kaynakları ve çalışma politikalarını oluşturmak, Kurumun hizmet birimleri ve bunların görevlerini belirlemek.-Kurumun stratejik planı ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan bütçe teklifini görüşmek ve karara bağlamak.

Kurumun performansını ve mali durumunu gösteren raporları onaylamak.

Taşınmaz alımı, satımı ve kiralanması konularındaki önerilerini görüşüp karara bağlamak.

Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak olarak sıralandı.

SDDK’ya toplam Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 9 Daire Başkanı, 20 Grup Başkanı’ndan oluşan toplam 357 kişiden oluşacak kadro tahsis edildi.

Kararnamenin tamamına ulaşmak için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191018-6.pdf

 

Sektör Temsilcilerinin ortak sorunları yıllardır tartışılmakta idi. Özellikle bizim gibi büyük ve şubeli şirketlerin yaşadığı sorunlar;

Ticaret odalarının yönerge eksikliği,

Tobb personel ve yetki yetersizliği,

Denetlemeler için yönerge düzensizlikleri,

kanunlardaki boşluk ve yoruma açık maddeler (örneğin web üzerinden poliçe kesmenin serbest ancak sosyal medya veya mesaj kullanarak poliçe kesmenin yasak olması)

Ruhsatsız ve Yetkisiz poliçe kesenlerin tespiti durumunda Tobb, ticaret odası ve vergi dairesi arasında uyuşmazlıklar sebebiyle faliyet durdurulamaması, kanun uygulayıcılara görev verilememesi,

Her şehirde değilde her şubede 1er müdür bulundurma zorunluluğu, 

Broker şirketlere verilen sadece 1 teknik personel ile şube açma yetkisi, 

yeni kurulan SDDK'dan sektör temsilcilerinin öncelikli beklentileri arasında.